Producenci
Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku w godz.
od 8:00 do 15:00

Sprzedaż On-line
24h / na dobę

BIURO OBSŁUGI KLIENTA:

Telefon: 725 182 316

Email: biuro@ogrzewanieco.pl

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.ogrzewanieco.pl

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ogrzewanieco.pl prowadzony jest przez Krystiana Jańczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DTG Krystian Jańczyk w Szczecinie, Os. Kasztanowe 4a/5, 70-895 Szczecin, NIP: 9552572650, REGON: 525418285. 

Regulamin sklepu internetowego dostępny jest na stronie www.ogrzewanieco.pl 

§ 1. Definicje

 1. Sprzedawca - Krystian Jańczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DTG Krystian Jańczyk w Szczecinie, Os. Kasztanowe 4a/5, 70-895 Szczecin, NIP: 9552572650, REGON: 525418285
 2. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 4. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towaru do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.
 5. Klient:
  a) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  b) osoba prawna, 
  c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi lub Usługi elektronicznej. 
 6. Konsument - osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto Klienta – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, w tym informacje teleadresowe oraz historia Zamówień złożonych w Sklepie internetowym.
 8. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 9. Regulamin – regulamin Sklepu internetowego dostępnego pod adresem strony internetowej www.ogrzewanieco.pl, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz sposób świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną i zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży, w tym określa m.in. prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego
 10. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem strony internetowej www.ogrzewanieco.pl.,
 11. Towar – dostępne w Sklepie Internetowym rzeczy ruchome będące przedmiotem oferty Sprzedawcy oraz Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 13. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 14. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, za pomocą Formularza zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.
 16. Administrator danych osobowych- Sprzedawca
 17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.),
 18. U.o.i.d.o- ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.  Nr 133 poz. 833 z  późn. Zm)
 19. RODO- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  
 20. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93). 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.ogrzewanieco.pl, w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce  prywatności dostępnej na stronie internetowej Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Użytkowników przewidzianych u.o.i.d.o. oraz RODO
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
 5. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym usługi lub Towaru.  
 6. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały przez Sprzedawcę określone w Polityce prywatności Sklepu internetowego.
 7. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 8. Zakupu Towaru może dokonać wyłącznie Klient, który ukończył 16 lat oraz posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Państw Członkowskich Unii Europejskiej
 9. Wszystkie informacje o Towarze i Usługach świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego (w tym: opisy, ceny Towaru) podane na stronie internetowej Sklepu www.ogrzewanieco.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 k.c.
 10. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez Użytkownika z wszelkimi treściami umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 11. Sklep internetowy ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane stronie internetowej Sklepu internetowego
 12. Promocje Towaru organizowane za pośrednictwem Sklepu internetowego nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. 

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy, za pośrednictwem Sklepu internetowego usługę: Formularz zamówienia, która jest dobrowolna i nieodpłatna.
 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  b) dostęp do poczty elektronicznej,
  c) przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies,
  d) włączenie w przeglądarce internetowej Javascript.
 3. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 4. Usługa wskazana w ust. 1 powyżej świadczone są przez Sprzedawcę 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu Usług zostanie udostępniona w witrynie Sklepu internetowego.
 5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu
 6. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym.
 7. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Klientom złożenie Zamówienia za pośrednictwem interaktywnego formularza, zwana dalej „Formularzem zamówienia” zawierana jest na czas oznaczony w momencie dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym i ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia Formularza zamówienia lub z chwilą przesłania wypełnionego Formularza zamówienia Sprzedawcy i złożenia przez Klienta Zamówienia (poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”).
 8. Proces wypełniania Formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu Umowy albo o dokonaniu zmiany Umowy.
 9. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta dwóch kolejnych kroków: po wypełnieniu Formularza Zamówienia, kliknięciu przycisku „Przejdź do potwierdzenia” i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego przycisku „Złóż zamówienie” – do momentu kliknięcia przycisku „Zamawiam” istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego oraz danych dotyczących zawieranej Umowy Sprzedaży: Towar, ilość, miejsce i sposób dostawy Towaru, sposób płatności za Towar. Klienci niebędący Konsumentami powinni również podać: nazwę firmy oraz numer NIP.
 10. Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.
 11. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (wyłączając tryb reklamacji Towaru, który został opisany w § 7 Regulaminu) Klient może składać w szczególności: pisemnie na adres: Osiedle Kasztanowe 4a/5, 70-895 Szczecin, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: biuro@ogrzewanieco.pl; zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny): okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady, określenie żądania Klienta, danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem. Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji .zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w stosunku do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 12. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych Regulaminem. 

§ 4  Umowa sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień jest następująca:
  a) dokonanie wyboru Towaru, poprzez podejmowanie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane na stronie internetowej komunikaty i inne informacje (w szczególności wybór towarów następuje poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”),
  b) wypełnienie odpowiednich danych wskazanych w Formularzu zamówienia (z wyszczególnieniem danych niezbędnych do realizacji umowy): imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość) nazwa i siedziba firmy (dotyczy Klientów niebędących Konsumentami), numer identyfikacji podatkowej (dotyczy Klientów niebędących Konsumentami), jak również dokonanie wyboru sposobu dostawy i metody płatności,
  c) po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia (podsumowanie zawiera informacje dotyczące opisu zamówionego Towaru, jednostkowej oraz łącznej ceny zamówionych Towarów wraz z podatkami i innymi opłatami, kosztami dostawy i innymi kosztami, jeżeli wystąpią, wybrany sposób dostawy, wybraną metodę płatności, dane Klienta, ewentualnie dane konieczne do wystawienia faktury),
  d) złożenie Zamówienia jest możliwe po podaniu niezbędnych danych osobowych, dokonaniu akceptacji treści Regulaminu (poprzez zaznaczenie odpowiedniego „checkbox”), potwierdzeniu zapoznania się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy (poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox), wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz kliknięciu przycisku „Zamawiam”.
 4. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca przesyła drogą elektroniczną na podany w trakcie procedury składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta oświadczenie o przyjęciu Zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca Zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki Umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy danego Zamówienia).
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży (jej istotnych postanowień) następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi na podany adres poczty elektronicznej wiadomości, o której mowa w ust. 4. Treść zawartej Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy. 

§ 5. Realizacja zamówień i dostawa

 1. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Towaru:
  a) Standardowo Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi od 2 do 3 dni roboczych (chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy wskazany termin, jednak nie dłuższy niż 3 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  b) W szczególnych przypadkach, po pisemnym ustaleniu terminu dostawy  Klientem termin realizacji może wynosić 6 tygodni, jednak każdorazowo jest to uzgadniane z Klientem przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
 3. Na czas dostawy bezpośredni wpływ ma wybór sposobu dostawy, dokonany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 4. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym terminie, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia lub zmiany sposobu dostawy.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwych form dostawy oraz związanych z nią kosztów, Sprzedający udostępnił na stronie Sklepu internetowego w odpowiedniej zakładce: „Warunki dostawy”.
 6. Podczas wypełniania Formularza zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej Zamówienie, Klient jest informowany o kosztach wybranego przez siebie sposobu dostawy Towaru.
 7. Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany Zamówienia, nie później jednak niż do momentu przesłania przez Sprzedawcę wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia,
 8. Po otrzymaniu przesyłki, Klient bądź upoważniona przez niego osoba trzecia, powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania (np. czy nie jest uszkodzone, czy nie doszło do ingerencji ze strony osoby nieuprawnionej, czy zawartość opakowania jest w stanie nienaruszonym). W razie stwierdzenia uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości Klient powinien w miarę możliwości, w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Jeśli Towar wygląda na uszkodzony, Sprzedawca zwraca się z prośbą o nieprzyjmowanie przesyłki przez Klienta. Zalecenia powyżej wskazane w żaden sposób nie wyłączają i nie ograniczają uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem. Wyżej opisane zalecane postępowanie Klienta ma na celu jedynie pomóc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za powstałą szkodę. Niesporządzenie protokołu uszkodzenia Towaru nie ogranicza możliwości zgłoszenia uszkodzenia przesyłki. Tryb reklamacyjny pozostaje bez zmian bez względu na zastosowanie lub niezastosowanie powyższych zaleceń. 

§ 6. Metody płatności

 1. Sprzedawca umożliwia Klientom następujące metody płatności:
  a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez:
  Alior Bank S.A. ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa
  nr konta: 61 2490 0005 0000 4530 0003 3904.
  b) Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  c) Przelewy Online 
 2. Klient obowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży),
 3. Po dokonaniu wyboru metody płatności określonej w Regulaminie, Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru fakturą.  

§ 7.  Rękojmia i gwarancja, reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, w sytuacji gdy sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną zostały ustalone przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zostały określone w k.c. (w szczególności w art. 556-576 k.c.).
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne (wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową) oraz za wady prawne.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć na przykład pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: Osiedle Kasztanowe 4a/5, 70-895 Szczecin lub drogą elektroniczną na adres jego poczty elektronicznej: biuro@ogrzewanieco.pl.
 5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):
  - okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji - Towaru i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
  - określenie żądania Klienta (żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową - sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży),
  - danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.
 7. Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji .
  Wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi załącznik do Regulaminu Sklepu
 8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres siedziby Sprzedawcy:. Osiedle Kasztanowe 4a/5, 70-895 Szczecin Jeżeli ze względu np. na rodzaj Towaru jego dostarczenie przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar ten się znajduje.
 9. Niezależnie od obowiązków wynikających z rękojmi, Sprzedawca udziela gwarancji na zasadach określonych przez producentów niektórych Towarów, O warunkach gwarancji poszczególnych towarów każdorazowo informuje na stronie internetowej Sklepu. 

§ 8. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu ustawy  dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) lub przedsiębiorcom, którzy korzystają z równoważnej ochrony zgodnie z art. 38a* ustawy o prawach konsumenta, a zakup nie miał charakteru zawodowego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych, od momentu objęcia produktu/ów w posiadanie przez kontrahenta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia przed upływem 14-dniowego terminu na adres: Osiedle Kasztanowe 4a/5, 70-895 Szczecin lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@ogrzewanieco.pl. Wzór formularza odstąpienia od umowy do pobrania tutaj, jednak jego zastosowanie nie jest obowiązkowe.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy jako sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od  umowy.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje w przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument wyraził zgodę na inne rozwiązanie. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy towar należy odesłać lub przekazać na adres: Osiedle Kasztanowe 4a/5, 70-895 Szczecin niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu odmowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie obligowany do poniesienia bezpośrednio kosztu zwrotu towarów. 
 5. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia był produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  d) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów,

§ 9. Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów.
 2. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z takiego uprawnienia oraz odpowiednich procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Dla Klientów będących Konsumentami przewidziano różne możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:
  a) zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn.zm.),
  b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
  c) skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),
  d) skorzystanie z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej pod adresem:
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

§ 10Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są w języku polskim za pośrednictwem Sklepu internetowego
 2. Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.
 3. Zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie z ważnych przyczyn, takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana metod płatności, zmiana sposobów dostawy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu
 4. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o innych niż o charakterze ciągłym (dotyczy to np. Umowy sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu (w tym: zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży).
 5. W sytuacji, gdy zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem aktualnych opłat, Klient będący Konsumentem może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
 6. O każdorazowej zmianie Regulaminu Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów na stronie internetowej Sklepu internetowego, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zaktualizowanej wersji Regulaminu.
 7. Klient ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), ustawy o prawach konsumenta.
 9. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium